Haberler

2021 yılı Zorunlu Trafik Sigortası Değişiklikleri

Zorunlu Trafik Sigortası 2017 değişiklikleri

TBMM’de kabul edilerek yasalaşan torba yasada zorunlu trafik sigortası kanununda da düzenlemeler yapıldı.

Kanunla, motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan motorlu taşıtlar sigortasının genel hükümlerinden ayrı olan özel hükümlerinin de değiştirilmesi, düzenlenmesi esas alındı. Tazminatlara uygulanacak olan kuralların öncelikle özel kurallar kapsamında değerlendirileceği, özel esaslarda kural  bulunamazsa genel esasların uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuş oldu.

Bu yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlarla ilgili kanun ve kanun çerçevesinde hazırlanan şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olarak Türk Borçlar Kanunu’ nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacaktır.Yeni Yasadaki Amaç ve Kapsam

Yeni torba yasa kanunu ile şuanda uygulanan zorunlu sorumluluk sigortası kanunundaki tereddütlerin izalesi amacıyla teminatın dışında kalan haller açıklığa kavuşturulmuş olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ‘hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin sigortalarının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, bu kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler’ yeni torba yasaya göre zorunlu mali sorumluluk kapsamı dışında kalacak.

Eski Yasadaki Uyuşmazlıklar

Zorunlu Trafik sigortası yasa tasarısı ile meydana gelen uyuşmazlıkların çok hızlı bir şekilde çözümlenmesi için düzenlemeler getirilmektedir.  Bu bağlamda zarar gören şahıs mali sorumluluk sigortası için dava açmadan önce sorumluluk sigortası kapsamındaki yasaya göre sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gereklidir. Sigorta kuruluşu ilgili başvuruyu 15 gün içinde cevaplaması gereklidir. Sigorta kuruluşunun yazıyı cevaplamaması durumunda ya da verilen cevap tatmin etmezse zarar gören dava açabileceği gibi tahkime de başvurabilir.  Sigorta kuruluşu hak sahibinin sigortasının genel merkez şartlarıyla belirlediği belgeyi sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigorta kapsamındaki miktarı hak sahibine ödemek zorundadır.2017 Yılı Trafik Sigortası Tavan Ücret Uygulaması Resmi Gazete

3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 30055
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek prim tutarları Ek-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez.

(2) Ek-1’de yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. Müsteşarlık, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı %50’sine kadar azaltmaya veya arttırmaya yetkilidir.

(3) Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, Ek-2’de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.

(4) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ek-3’te yer alan indirim/artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirir. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Ek-1 ve Ek-2’ye uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3’te yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz. (Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.)

(5) Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı %10’dan daha az olamaz. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden hesaplanır.

(6) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.

(7) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.

(8) Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
14/7/200726582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-6/2/200826779
2-4/5/200826866
3-19/6/200927263
4-9/12/200927427
5-15/9/201128055
6-25/12/201228508
7-19/6/201328682
8-27/11/201328834
9-10/8/201429084
10-7/3/201529288
11-22/5/201629719
12-

 

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı