Bankalar

Burgan Bank Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı

Burgan Bank Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı

Burgan Bank ile avantajlı olarak bereketini alacağınız çeyiz hebası açabilirsiniz ve evlilik yaparkende bu birikimleriniz ile hayallerinizdeki evliliğinizi yapabilirsiniz. Bunun içinde tek yapmanız gereken en yakın Burgan Bank şubesinden devlet katkılı çeyiz hesabı açmaktır.

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı Nedir?

Çeyiz Hesabı, yasalaşmış olan şartları sağlayan kişilerin 3 yıl boyunca düzenli olarak yapacağınız ödemeleriniz sayesinde, yüzde 20’de devlet katkısını alarak güzel bir birikime sahip olacağınız bir düzenlemedir.

burgan bankÇeyiz hesabı TL cinsinden açılmaktad olup 24 yaşını doldurmamaşı olmanız gereklidir. Yaşınız hesap açmak için kurtarmıyorsa ebeveynler tarafından çeyiz hesabı açılabilmektedir.

Hesabı açmak için yanınızda kimlik belgeniz bulunmalı yada mavi kart sahiplerinin, kartları yanında olmalıdır. Bu hesaptan sadece Türk Vatandaşları yararlanabilmektedir.Burgan Bank devlet destekli çeyiz hesabına başvurmak ve bilgi almak için bankanın şubelerine uğrayabilirsiniz veya bankanın çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Çeyiz Hesabından Kimler Yararlanabilir

 1. 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş Türk vatandaşları, 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına giren kişiler Çeyiz Hesabı açtırabilirler.
 2. 18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.
 3. Çeyiz Hesabı’ndan kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yararlanabilirler.

Ödemelerle İlgili Bilgiler

 1. Çeyiz Hesabı’na ilişkin ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılır. Bir dönem 12 aylık süreyi kapsar.
 2. Minimum 36 ay düzenli ödeme yapılması gerekmektedir. Tercihe göre aylık veya 3 aylık periyotlar şeklinde ödeme yapılabilir.
 3. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır 1.000 TL’dir (3 aylık ödeme seçeneği için bu tutarların 3 katı geçerlidir.)
 4. Katılımcı Çeyiz Hesabı’nın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı (1.000 TL) aşan bir tutarı hesabına yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.
 5. Düzenli ödemeler ayın ilk iş günü ve son iş günü arasında yapılır.
 6. Düzenli ödemeler alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla farklı tutarlarda yapılabilir.
 7. İlgili ay veya 3 aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapılabilir.
 8. Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde 1 dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi; üç aylık ödeme planını seçmesi halinde 1 dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.
 9. Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Çekilen tutarlara faiz uygulanmamaktadır.
 10. Son 2 fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap Çeyiz Hesabı statüsünden çıkartılır ve hesaba devlet katkısı ödenmez.

Burgan Bank Çeyiz Hesabı Devlet Katkısı

Katılımcının Devlet Katkısına Hak Kazanması için :

 1. Evlilik tarihinden önce asgari 36 ay boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
 2. 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 3. Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatılmamasına ilişkin Yönetmeliğin 5.maddesinin 4,5 ve 6’ncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birisini ihlal etmemesi,
 4. Evliliğini takip eden ilk ay 6 içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden alacağı belge ile Bankamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

Burgan Bank Çeyiz Hesabı için Devlet Katkısı Hesaplanma

burgan bank ceyiz hesabi

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20 sini veya azami 5000 Lirasını geçemez.

Düzenli Ödeme SüresiDevlet Katkısı OranıDevlet Katkısı Azami Tutarı
36-47%104000 TL
48-59%154500 TL
60 ay ve üzeri%205000 TL

Devlet destekli evlilik kredisi hakkında bilgi almak için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Çeyiz Hesabı Ve Devlet Katkısı Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 14/12/2015No : 2015/8302
Dayandığı K.H.K’nin Tarihi: 3/6/2011No : 633
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 16/12/2015No : 29564
Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5Cilt : 57

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşı olan veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına giren kişilerin çeyiz hesabı ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
 2. Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat ve katılım bankalarını,
 3. Birikim: Çeyiz hesabında biriken ödemeler ile getirilerin toplamını,

ç) Çeyiz hesabı: Bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı  veya katılım fonu olarak bu Yönetmelik kapsamında açılan hesabı,

 1. Devlet katkısı: 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre Bakanlık bütçesinden bu amaçla konulan ödenekten karşılanan ve hak sahiplerine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla defaten ödenen tutarı,
 2. Dönem: Çeyiz hesabının açıldığı tarihi takip eden oniki aylık sürelerin her birini,
 3. Düzenli ödeme: Sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç aylık olarak yapılan ödemeleri,
 4. Hak sahibi: Devlet katkısı ödemesine hak kazanmak için gerekli şartları sağlayan gerçek kişiyi,

ğ) Katılımcı: Çeyiz hesabı sözleşmesine göre adına bankada hesap açılan gerçek kişiyi,

 1. Sözleşme: Banka nezdinde çeyiz hesabı açılmasına yönelik olarak banka ile katılımcı arasında yapılan çeyiz hesabı sözleşmesini,

ifade eder.

Çeyiz hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar

MADDE 4–  (1)  Türk  vatandaşları  veya  5901  sayılı  Türk  Vatandaşlığı  Kanununun  28 inci maddesi kapsamına giren kişiler bankalarda çeyiz hesabı açabilirler.

 • Çeyiz hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak açılabilir. Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.
 • Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına 5 inci maddede belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Çeyiz hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir.
 • Katılımcı birden fazla çeyiz hesabı açamaz. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamaz.
 • 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planı

MADDE 5– (1) Çeyiz hesabına ilişkin ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılır.

 • Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 Türk Lirası, üst sınır 1.000 Türk Lirasıdır. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların üç katı geçerlidir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.
 • Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.
 • Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi
 • Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi
 • Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması
 • Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır ve hesaba Devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısına ilişkin esaslar

MADDE 6– (1) Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;

 1. Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,
 2. 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 3. 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,

gerekir.

 • Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 1. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10’udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez.
 2. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez.
 3. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı ödemesi

MADDE 7– (1) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve hak sahibine çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenir.

 • Katılımcı, evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna   dair   25/4/2006   tarihli   ve   5490   sayılı   Nüfus   Hizmetleri     Kanununun

44 üncü maddesi gereğince ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder.

 • Banka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletir. Bakanlık söz konusu bilgileri bankalardan elektronik ortamda da istemeye
 • Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden on işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısının çeyiz hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar. Bakanlıkça yapılacak ödemelerde çeyiz hesabının bulunduğu bankanın kayıtları ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgiler esas alınır.
 • Banka, Devlet katkısını en geç Bakanlıkça aktarılmasını takip eden işgünü kendi nezdindeki hak sahibinin çeyiz hesabına aktarır veya hak sahibinin kullanımına hazır hale
 • Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir.
 • Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından çeyiz hesabının bulunduğu banka sorumludur. Banka hak sahipliğinin tespitinde, hak sahibi tarafından verilen ilk evliliği olduğuna dair belge ile kendi nezdindeki bilgileri kullanır.

Çeyiz hesabı sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar

MADDE 8– (1) Katılımcı ile banka arasında imzalanacak çeyiz hesabı sözleşmesinde, diğer hususların yanı sıra;

 1. Çeyiz hesabına ilişkin bilgilerin Bakanlık ile paylaşılmasına izin verildiğine dair yazılı

onaya,

 1. Katılımcının başka bir çeyiz hesabı bulunmadığına dair beyannamesine,
 2. Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden bilgi paylaşımı için muvafakatnameye,

ç) Evlilik tarihi itibarıyla Devlet katkısına esas olacak birikim tutarının hesaplanma usul ve esaslarına,

yer verilir.

 • Devlet katkısı ödemesi yapıldıktan sonra hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır.
 • Ödeme planı aylık veya üç aylık olarak çeyiz hesabı sözleşmesinde belirlenir. Ödeme planı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit

Raporlama ve sorumluluk

MADDE 9– (1) Bankalar çeyiz hesabına ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa iletir.

 • Bakanlık, Devlet katkısı ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi, gerek yazılı gerekse elektronik ortamda istemeye
 • 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sürelere uyulmamasından ve Bakanlığın talebi üzerine süresinde yapılmayan bildirimlerden kaynaklanan hak kayıplarından ve doğan zararlardan banka
 • Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil

Denetim

MADDE 10– (1) Çeyiz hesaplarının denetimi, bilgi sistemleri dâhil, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılır. Bakanlık, bankalar ve ilgili gerçek ve tüzel kişiler, çeyiz hesapları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, istenen şekilde, gizli dahi olsa, Hazine Kontrolörleri Kuruluna vermekle yükümlüdür.

(2) Hazine Müsteşarlığı, denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 11– (1) Hak sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak  ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabındaki birikim miktarının Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hak sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak  kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.

 • Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
 • Bankaların çeyiz hesabına ilişkin reklam, ilan ve benzeri duyurularında çeyiz hesabı ifadesini kullanmaları zorunludur. Bankalar bu ifadeye eklemeler
 • Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin duyulan tereddütleri ve uygulamaya ilişkin diğer sorunları gidermeye ilgili kamu kurumlarının görüşlerini almak kaydıyla Bakanlık

Yürürlük

MADDE 12– (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinden dört ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı