E-Devlet Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yapma

E-Devlet Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yapma

E-Devlet Üzerinden Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapabilirim?

E-devlet üzerinden her geçen gün yeni işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Eklenecek olan yeni bir hizmet ise Resmi Gazete‘de yayınlandı. Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenler; Şahsen, avukatları aracılığıyla veya posta yoluyla başvuru yapabiliyorlardı. Bunların yanı sıra yapılacak olan yeni hizmet ile vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilecekler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri arasında yer alacak olan yeni uygulama için, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüketici Bilgi Sistemi sayesinde artık vatandaşlar e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilecekler.

Başvuru yaparken, form dolduraksınız, belgelerinizi yükleyebileceksiniz. Hazırlanacak olan yeni e-Devlet hizmeti sayesinde uyuşmazlıklarla ilgili başvurulmasında, başvuru dilekçeniz ve varsa delil oluşturacak evraklar tüketici hakem heyetine verilebilecek. Başvuru yapabilmek için ilk etapta form doldurulması gerekmektedir. Formu ise bakanlığın internet sitesi üzerinden dolduracaksınız.Formda yer alacak bilgiler ise şu şekilde:

  • Başvuru yapanın adı soyadı,
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Adresi,
  • İletişim bilgileri,
  • Talebin içeriği,
  • Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık tutarı,
  • Şikayet edilen kişi veya kurumun bilgileri.

Mevcut uyuşmazlıkta, değer döviz cinsinden verilirse, söz konusu olacak olan dövizin kuru, başvuru tarihinde ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kuru ile değerlendirilecektir. Bu tutar o günkü kura göre Türk Lirası cinsine çevrilerek belirtilebilecektir.Başvuru formunun eksiksiz doldurulmasının yanı sıra, uyuşmazlıkla ilgili kanıt oluşturacağını düşündüğünüz bilgi ve belgeleride sisteme tarayarak yüklemeniz gereklidir. Sistemde meydana gelebilecek sorunlarda kişiler elden veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler. Bu belgelerde daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilecektir.

Yeni yönetmenliğe göre, uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan bilirkişi görevlendirilemeyecek. Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görev yapamayacaklar.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Şu Şekildedir:

11 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30151
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır.

(2) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

(4) Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Tüketici bilgi sisteminin kullanımı

MADDE 11/A – (1) Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılır. Kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zorunludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “tüketici hakem heyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişi görevlendirebilir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan uyuşmazlık konusunda bilirkişi görevlendirilemez. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”

“(6) Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı bilirkişinin görevlendirilmesinde, incelenmesini istediği hususları açıkça belirtir.

(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti başkanı tarafından on beş iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.”

“(2) Karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:

a) Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları.

b) Karar numarası.

c) Karar tarihi.

ç) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri.

d) Başvuru tarihi.

e) Başvuru sahibinin talebi.

f) Uyuşmazlık bedeli.

g) Uyuşmazlık konusu.

ğ) Olayın özeti.

h) Şikayet edilenin savunmasının özeti.

ı) İnceleme ve gerekçe.

i) Karar, kararın tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri, itiraz merci ve süresi.

j) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.

(3) Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Henüz karara bağlanmamış başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki “EK-1 BAŞVURU FORMU” ve “EK-2 KARAR TUTANAĞI” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/11/2014 29188

Bir önceki yazımız olan ŞOK Aktüel Hafta Sonu İndirimli Ürünleri Neler ŞOK İndirim Kataloğu başlıklı makalemizde şok aktüel, şok aktüel 15 nisan ve şok aktüel bu hafta hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Bu sitenin tüm içeriği, tüm doğan haklar ve yasal sonuçlarla birlikte Ekonomist.kim'in yazarlık hakkına tabidir. Telif hakkı yasasının gereklerini ihlal etmediğiniz sürece ayrı sayfalar ve/veya bölümler yükleyebilir ya da yazdırabilirsiniz. Ekonomist.kim'in önceden yazılı izni olmadan çoğaltma (bütün ya da bölüm olarak), değişiklik ya da genel ya da ticari amaçla sitenin kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca sitede yer alan yorumlardan yorum sahipleri sorumludur.