Kosgeb

KOSGEB Teminat Giderlerini Desteklemesi

KOSGEB Teminat Giderlerini Destekliyor Mu?

KISGEB, geri ödemeli olarak alınan destekler için istenen banka teminat mektubu ve kefalet mektubu giderlerinin tamamını karşılıyor.

KOSGEB teminat giderlerini nasıl alabilirim?

KOSGEB, destek programı çerçevesinde verdiği geri ödemeli desteklemeli paralar için talep ettiği banka teminat mektupları ve kefalet mektuplarının giderlerinin tamamını karşılamakta. Geri ödemeli desteklerin teminat mektubu veya kefalet mektubu için yaptığınız giderleri geri alabilmeniz için KOSGEB’in düzenlemiş olduğu form ile başvuru yapmanız gereklidir. Formu indirmek için : KOSGEB BANKA TEMİNAT MEKTUBU VE KEFALET MEKTUBU İADESİNİ ALMAK İÇİN FORUM

KOSGEB’in Ar-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, Girişimcilik, İş Birliği-Güç Birliği ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programları kapsamında geri ödemesi olan destekleri almayı hak kazanan KOBİ’lerin bütün banka teminat mektubu giderlerini ve kefalet mektupları için yaptığı giderlerin tamamını karşılamaktadır. Teminat mektubları için yapılan giderlerin desteği ile KOSGEB’in istemiş olduğu Banka Teminat Mektubu ve Kefalet Mektubu için ödemiş olduğunuz başvuru, inceleme, teklif ücreti ile yıllık komisyon ücretleri yüzde yüzü KOSGEB tarafından destek projeleri kapsamında ödenmektedir.

Teminat Giderlerinin İade Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nedir?

1 TEMİNAT GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı; KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yürütülmekte olan Destek Programlarında, KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için teminat giderlerinin desteklenmesine yönelik esasların belirlenmesidir.Kapsam
Madde 2-(1) KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubuna ilişkin teminat giderlerinin desteklenmesine yönelik alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında uygulamaya konulan Destek Programları ve 10.12.2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını, b) Geri Ödemeli Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği, c) Geri Ödemesiz Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği, ç) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), d) İşletici Kuruluş: Destek Programlarından yararlanmak üzere oluşturulan tüzel kişiliği, e) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi, f) KGF: Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketini, g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini, ğ) Sorumlu Personel: Destek ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısını, h) Teminat: Bankalar tarafından verilen Banka Teminat Mektubunu ve/veya KGF tarafından verilen Kefalet Mektubunu, ı) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini i)Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmenin veya işletici kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhüdü içeren belgeyi, ifade eder. 2

İKİNCİ BÖLÜM

Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Esaslar

Destekten Yararlanma Koşulu
Madde 5-(1) Teminat Giderleri Desteğinden; Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği Güçbirliği Destek Programı ve KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında geri ödemeli destek almaya hak kazanan ve taahhütname veren işletmeler/işletici kuruluşlar yararlanabilir.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay
Madde 6-(1) İlgili destek programı kapsamında geri ödemeli destek alması uygun bulunan işletme/işletici kuruluş, Teminat Giderleri Desteği Ödeme Talep Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.
(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek ilgili programa ait Destek Ödeme Olurunu hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden/işletici kuruluştan sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün Oluruna sunulur.
(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin/işletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

Destek üst limit ve oranları
Madde 7-(1) Teminat giderleri desteği olarak, KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen, Başvuru/İnceleme/Teklif Ücreti ile Yıllık Komisyon Ücretlerine www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilen Destek Üst limitleri geri ödemesiz olarak %100 oranında desteklenir.
(2) Süreli teminat mektuplarının yenilenmesi halinde de işletme/işletici kuruluş destekten faydalanabilir.

ÜÇÜNÜCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler
Madde 8-(1) İş bu Usul ve Esaslar da hükmü bulunmayan hususlarda ilgili destek programı uygulama esaslarında ve/veya kurum/kuruluşlar ile teminat giderlerine yönelik yapılan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.
(2) Yürürlük tarihi itibariyle tahakkuk edecek giderler destek kapsamında değerlendirilir.

Uygunsuzluk
Madde 9-(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 10-(1) Bu Usul ve Esaslar Başkanlık onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-(1) Bu Usul ve Esasları KOSGEB Başkanı yürütür. EK: Teminat Giderleri Desteği Ödeme Talep Formu

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı