Krediler

Kredi Garanti Fonu KGF Destekli Kredi Veren Bankalar

Kredi Garanti Fonu KGF Destekli Kredi Veren Bankalar

Kurumsal kefalet kurumu olarak KGF, bankalar tarafından sunulmakta olan bir çok kredi seçeneklerinden yararlanamayan KOBİ’lere verilmekte olan kefalet ile krediye ulaşabilmeleri ve işletme ihtiyaçlarını ve iş imkanını sağlamak amacıyla KGF destekli olarak kredi verilmektedir. KGF nedir, nasıl yararlanılır, kimler alabilir ve Kredi Garanti Fonu KGF destekli kredi veren bankalar hangileridir gelin birlikte bakalım;

Portföy Garanti Sistemi PGS nedir?

Her bankaya KGF tarafından kefalet limitleri belirlenmektedir. Belirlenen limitler dahilinde bankalara yapılan şirketlerin müracatları kredi tahsis süreçleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutuldukları bir sistemdir. Bankalara yapılan KGF destekli kredi başvurularında, bankalar tarafından kontroller yapıldıktan sonra KGF onayına gönderilmesi ve kredinin çıkması yaklaşık olarak 2 gün kadar sürmektedir.

KGF Destekli Kredilerden Kimler Yararlanabilir?

Bu krediden yararlanmak isteyen firmaların ilk etapta KOBİ olarak sınıflandırılmaları gereklidir.kredi garanti fonu

Gerçek ve Tüzel kişiler, kadın ve genç girişimdi KOBİ’ler, İhracatçı KOBİ’ler KGF kredisinden yararlanabilmektedirler.Bu şartları yerine getiren gerçek veya tüzel kişilere en fazla 2.500.000 lira kefalet sağlanabilir. Tek seferlik kefalet oranı olarakta, kredi tutarının yüzde 85’i olarak belirlenmiştir ve bu orana göre verilmektedir.

Bankalar tarafından kredi için alınmakta olan komisyon oranlarıda kefaletin tutarı üzerinden alınmakta olup, buda yıllık olarak yüzde 0,5 oranında uygulanmaktadır. PGS başvurularında ki ücretlendirme ortalama 250 lira civarındadır. Bunlara ek olarak bankalar tarafından tahsis ücreti, komisyon gibi ek olarak ücretlerde alınabilmektedir.

QNB Finansbank Kredi Garanti Fonu Kredisi

Vakıfbank KGF Kredisi

Denizbank KGF

ING Bank Kredi Garanti Fonu

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Türkiye İş Bankası

Halkbankası

KOBİ dışındakilerin KGF Kredisinden Yararlanması

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Sayın İsmet Gergerli konu hakkında şu açıklamaları yaptılar: “KOBİ dışında da belli bir limite kadar doğrudan teminat mektubumuzun Eximbank’a verilmesi yöntemiyle kredi imkanı sağlayacağız. KGF sadece KOBİ’lere destek vermek için yola çıkmış. bugün geldiğimiz noktada sadece KOBİ’lere değil, KOBİ dışı dediğimiz daha büyük ölçekli işletmelerin de sistemden yararlanması gerektiğine inanan bir yapıya dönüşüyor. KOBİ dışı işletmelerin sistem için önemini daha yeni yeni konuşmaya başladık. İhracatçı firmaların sadece yüzde 11’i KOBİ geriye kalan yüzde 89’u KOBİ dışı. Dolayısıyla sadece KOBİ’lere odaklanarak ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri finanse etmemiz mümkün değil. Sadece KOBİ değil, KOBİ dışı işletmelerin de bu sistemde daha fazla aktif olması gerektiğine inanıyoruz ve onlara destek vermek istiyoruz. Bize doğrudan gelinebilmesi için KOBİ olması gerekiyor. 1,5 milyon dolara kadar olanlara sadece doğrudan teminat mektubu veriyoruz. Bunun dışındaki taleplerin de mutlaka banka vasıtasıyla Eximbank’a gitmesi gerekiyor. KOBİ’lerde 3 milyon dolara kadar, daha büyük işletmelerde de 20 milyon dolara kadar Eximbank kredilerini bizim vasıtamızla kullanma imkanınız var. Her işlem için işletme, yatırım kredilerinde de kefil oluyoruz. Yeni yasal düzenlemeyle bizim limitlerimiz 250 milyar liraya kadar artıyor. Yasa çıktı, Bakanlar Kurulu kararı çerçeveyi düzenleyecek. O çerçeve ile birlikte bu limitlerde de revizyon olacak. Bir müjde… KOBİ dışında da belli bir limite kadar doğrudan teminat mektubumuzun Eximbank’a verilmesi yöntemiyle kredi imkanı sağlayacağız. Mevcutta 1,5 milyon dolara kadar banka olmaksızın doğrudan mektup veriyoruz Eximbank’a, bu yöntemin KOBİ dışı için de yeni düzenlemeyle devreye almayı planlıyoruz. Hazinemizle de görüştük. Limit henüz belli değil.” şeklinde konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundular.

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2018 tarih, 2018/11828 sayılı Karar ve 10.09.2012 tarih, 2012/3834 sayılı Karar ile değiştirilen 19.10.2005 tarih, 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile hukuki statüleri ne olursa olsun her türlü iktisadi ve ticari faaliyet gösteren işletmelerdir. Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

Avrupa’da faaliyet gösteren garanti kuruluşları örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye’de KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur.

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, Bankaların kredi riskini paylaşmakta ve daha sağlıklı bir teminat yapısına ulaşmalarını sağlamaktadır. Kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.

KGF, Bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak Bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.

KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği özkaynak kefaletlerinin yanı sıra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan KGF, damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taahhüt edilen destek tutarı 2 milyar TL olarak devam edecek şekilde KGF tarafından verilebilecek toplam kefalet tutarı 20 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 2017/9969 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taahhüt edilen destek tutarı 25 milyar TL’ye yükseltilerek KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 250 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır.

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan Kredi Veren’den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

Kefalet değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir:

Özkaynak Kefaletleri

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);
  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)
  1. Doğrudan Kefalet (Eximbank, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Hazine Destekli Kefaletler 

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);
  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)

Hazine Müsteşarlığı desteği ile verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği özkaynak kefaletlerinde Kredi Verenlerden ayrı olarak, uzmanlar ve kredi derecelendirme sistemi (KOBİS) vasıtasıyla işletmelerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.

Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kredi limiti üzerinden,

  1. Hazine Kefalet Sisteminde Kredi Verenlerin kredi derecelendirme notlarının KOBİS modeli notları ile eşleştirerek ve sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan,
  2. Özkaynak kefalet sistemi ise KGF tarafından yararlanıcının KOBİS ile kredi değerliliğinin tespit edildiği ve tazmin üst limitinin uygulanmadığı, kefalet sistemidir.

Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, Kredi Verenlerin içsel derecelendirme notları esas alınarak değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla kefalet sağlanan sistemdir.

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir işletme, hem KGF özkaynağından verilen kefaletten hem de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan destek kapsamında verilen kefaletlerden, tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

Bankacılık Kanunu’na göre bir risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların yararlanabilecekleri toplam kefalet sınırlandırılmıştır. Risk grubunun birden fazla Kredi Veren’den KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı risk grubunun kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kefalet protokolümüz bulunmaktadır.

KGF tüm Kredi Verenler ile tek tip protokol imzalamaktadır. Bu nedenle Kredi Verenler arasında kefalet uygulamaları bakımından farklılık bulunmamaktadır. Kredi Verenlerden alınan kefalet talepleri, geliş tarihlerine göre sırayla işleme alınarak sonuçlandırılmaktadır.

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için 35 ilde bulunan 40 KGF Şubesine doğrudan başvurabilmektedir.

KGF Şubesi bulunmayan illerden gelen talepler, KGF web sitesinde yer verilen Şube sorumluluk alanları doğrultusunda en yakın Şubemizce işleme alınmaktadır. İlgili KGF Şubesince talep işleme alındıktan sonra tahsis süreci aynı şekilde ilerlemektedir.

Tüm kefalet talepleri merkezi olarak sonuçlandırılmaktadır. Şubelerimizin kefalet talebi onay yetkisi bulunmamaktadır.

Her bir kefalet talebi münferit olarak değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Aynı firmanın daha önce onaylanmış herhangi bir kefalet (Özkaynak veya Hazine kaynaklı) talebinin bulunması, tüm kefalet taleplerinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.

KGF kefaletleri, kefalet başvurusu yapan Kredi Veren ve bu Kredi Veren’deki kredi ile bağlantılıdır, birlikte takip edilmektedir. Halihazırda onaylanmış bir kefalet talebine konu olan bankadan farklı bir Banka kullanılmak istenmesi durumunda, yeni Banka üzerinden yeni bir kefalet başvurusu yapılması gerekmektedir.

Krediyle ilgili KOBİT üzerinden kredi kapatma talebinde bulunulması ve kefaletin iptal olduğunu ve hükümsüz kaldığını bildirir imzalı Kredi Veren yazısının da zorunlu belgeler kısmına eklenerek kapanış işleminin başlatılması gereklidir.

Genel limitler çerçevesinde mevcut kefalet riskinin kapanmasına gerek olmaksızın aynı anda veya farklı zaman dilimlerinde birden çok Kredi Veren aracılığıyla KGF’ye başvurulabilir.

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

KGF’nin kefalet limitleri destek türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KGF’nin özkaynaklarından verilen kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 3 milyon TL’dir.

TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Desteğinden sağlanan fon kapsamında KOBİ ve İhracatçı KOBİ’ler için azami 12.000.000 TL, KOBİ dışı ve İhracatçı KOBİ dışı yararlanıcılar için azami 200.000.000 TL kefalet sağlanabilmektedir.

Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı 400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tahsis ücreti tahsil eder.

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.

Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir. Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

KGF’nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi’nde Banka tarafından evrakların eksiksiz gönderilmesini müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılır.

KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır. Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

Ancak KGF’nin özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.

İşletme ve ortaklarının kanuni takipte süren borçlarının olmadığının ve varsa geçmişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefalet vermektedir. Ancak öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması durumunda KGF tarafından teminat talep edilebilmekle birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen menkul ve gayrimenkuller teminat olarak kabul edilebilmektedir. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hatta büyükbaş/ küçükbaş canlı hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır.

İşletme, KGF tarafından onaylanan kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tarafından bir işletme başına tahsis edilebilecek azami limit için kefalet talebinde bulunmak yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey kefalet talebinde bulunabilir.

İşletme, ödenen taksitlerin tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebinde bulunmak suretiyle KGF’nin kefaletinden yararlanabilir.

Hayır, yeniden onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Onaylanan kefalet vadesi içinde kalmak kaydıyla daha kısa vadeli kredi kullandırılması mümkündür. KOBİT üzerinden yapılan “Kefalet Mektubu” talebi sırasında Kredi Veren’in yeni vadeye göre giriş yapması yeterlidir.

Kefalet mektubu gönderildikten sonra kredi tutarının değiştirilmek istenmesi durumunda, bu talep ve yeni kredi tutarı KGF Şubelerine ve ilgili birimlerimize e-posta ile (Özkaynak KGF kefaletlerinde [email protected] ve [email protected]), Hazine Destekli KGF kefaletlerinde [email protected]) bildirilmeli, hazırlanan mektup iptal edilerek talep edilen tutar üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

Kredi kullandırımı yapılmamışsa eğer ana limitleri aşmamak kaydıyla tahsis revizesi yapılabilir. Kullandırım söz konusuysa tahsis revizesi yapılamaz. İlave limit tahsisi için yeni talep gönderilerek başvuruda bulunulması gerekir.

Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa incelendiği halde uygun görülmeyen talepler, son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.

KGF’nin kefalette bulunduğu yararlanıcıların toplulaştırılmış “Uygulama Sonuçları Raporu”nu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunabilmesi için Kredi Veren, KGF’nin kefaletiyle kullandırılan mevcut riskler dahil, kredi riskleri devam ettiği sürece KGF tarafından istenilen formata uygun olarak, her üç aylık dönem sonlarını (Mart – Haziran – Eylül – Aralık) takip eden 15 iş günü içerisinde KGF’ye göndermekle yükümlüdür. Henüz tam sistem entegrasyonu sağlanmamış Kredi Verenlerde Özkaynak KGF Kefaletleri ve Hazine Destekli KGF Kefaletlerinde KGF ile Kredi Verenler arasındaki kredi/kefalet bilgilerini örtüştürmek amacıyla KOBİT üzerinden aylık olarak risk mutabakatı yapılmaktadır.

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu “ getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

Bir önceki yazımız olan Odeabank 8444 SMS Kredi Başvurusu ve Hesaplaması başlıklı makalemizde odeabank 8444 kredi, odeabank kredi 8444 ve odeabank sms ile kredi başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı