Haberler

Meslek Lisesi Yaz Stajı Maaşları 2020

Meslek Lisesi Yaz Stajı Maaşları 2017

Mesleki teknik anadolu liselerinde okuyan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren staj ücretleri için devlet katkısı yasalaşarak 2017 yılında yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre staj yapan öğrenciler en düşük maaş olarak 421 lira 21 kuruş maaş alacaklar. Okulların tatile girmesine yaklaşırken değişen staj sözleşmesi ve yönetmeliği ile öğrencilerin alacakları yaz stajı maaşları 2017 için belirlendi. Öğrencilerin staj dönemlerinin başlaması ile birlikte yeni yönetmelikler ve düzenlemeler hayata geçmiş oldu.

Yıllardır kafa karışıklığı yaratan staj ücretlerinede son nokta konulmuş oldu. Uygulama ile ilgili yapılacak olan usul ve esaslarda belirlenmiş oldu. Öğrenci maaşlarına yapılacak olan devlet desteğini ve alacakları maaşların sınırlarınıda belirleyen yasa 6764 sayılı yasa oldu. Önemli bir kısmını devletin karşılayacağı staj gören öğrenci maaşları 2017 sonuna kadar geçerli olacak tutarları belirlenmiş oldu.

Staj Ücretlerinin Tavan Limiti Yok

stajer ogrenci devlet destegi

Staj gören öğrencilerin alacakları maaşların alt limitlerini yasalar belirlemiş oldu. Daha önceden asgari ücretin net tutarına göre maaş hesaplaması şu şekilde oluyordu: • 20 personel ve üzerinde çalıştıran işyerlerinde % 30’undan (421.21 TL)
 • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde % 15’inden (210.60 TL)
 • Aday çırak ve çırağa asgari ücretin yüzde 30’undan (421.21 TL) aşağı ücret ödeniyordu.

Bu tutarların üzerinde işverenlerin staj gören öğrencilere ücret ödemeleri serbest bırakılmıştır. Yani staj öğrencisi maaşında tavan limit bulunmamaktadır. Staj görmekte olan öğrencilerin sigorta primlerini ise eğitim gördükleri okullar karşılamaktadır. 2017 yılında gelen bir başka değişiklik ise personel sayısına göre maaş ödemesi uygulamasıda kaldırıldı ve bütün staj gören öğrencilerin asgari ücretin yüzde 30’undan yani 421,21 liradan az maaş alması engellendi. Yanlız devlet katkısı olarak sağlanacak ücret tutarlarında personel sayıları geçerli olacaktır. Buna göre en az ücret tutarının 20’den az personel çalıştıran yerler için 3/2’si, 20 ve üzerinde personel çalıştırmakta olan işletmeler içinse 3/1’i oranında devlet desteği sağlanacak.

Staj Gören Öğrenci Çalıştıran İşletmenin Yükümlülükleri

İşletme sahibi yanında staj gören öğrencinin hak kazanacağı ücret tutarını her ayın 10. gününe kadar banka hesabına yatırmak zorunda olacaktır. Devlet tarafından sağlanan katkı tutarları ise her ayın 25’ine kadar, okulların müdürlükleri tarafından belirtilmiş olan banka hesaplarına devlet tarafından aktarılacak. Öğrencilerin staj süresinde hak kazanacakları ücretlerden herhangi bir vergi veya kesinti kesinlikle olmayacak. Staj süresince devamsızlık yapan öğrencilerin, gelmedikleri günler maaşlarından kesilecek.Meslek Liselilerin Staj Maaşı Hesaplanması ve Tutarlarına Yönelik Yönetmelik (İş Sözleşmesi Hükümleri)

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1– (1) Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci ve  Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları

MADDE  2–  (1)  Bu  sözleşme  işletmede  yapılacak  mesleki  eğitimin/stajın  esaslarını  düzenlemek

amacıyla okul/kurum müdürü, işveren veya işveren vekili ile öğrenci reşit ise kendisi, değilse yasal temsilcisi arasında üç nüsha düzenlenir, imzalanan sözleşmenin birer nüshası taraflarda bulunur.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Sözleşmede geçen;

 1. Eğitici personel: Mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye ve laboratuvar öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi,
 2. İşletme: Öğrencinin Kanun kapsamında mesleki eğitim gördüğü;
  • Özel sektöre ait kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarını (İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları dâhil)
  • Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumlar için döner sermaye işletmesini,
 3. İşletmelerde mesleki eğitim: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

ç) Öğrenci: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görenleri,

 1. Staj: İşletmelerde mesleki eğitime gönderilemeyen öğrencilerin diploma alabilmek  için öğretim

programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları toplam 40 iş günü süreli mesleki çalışmayı,

 1. Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi,

ifade eder.

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj

MADDE 4– (1) İşletmede mesleki eğitim gören öğrencinin teorik eğitimi okul, kurum veya iş yerinin

eğitim biriminde yapılır. Teorik eğitim ve işletmede mesleki eğitim programın özelliği ve sınıflar itibarıyla haftalık ders çizelgelerinde belirtilen süre kadardır. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

madde 123/1).

 • Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri, denizcilik alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dal öğrencileri 10 uncu ve 11 inci sınıfın bitimi tarihinden itibaren işletmelerde mesleki eğitimlerini yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin okulda almaları gereken dersler, işletmelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde yoğunlaştırılarak okutulabilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 63, 121).
 • İşletmedeki mesleki eğitim, il millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan ilgili öğretim yılı çalışma takvimine göre yapılır (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 15).
 • Teorik ve  uygulamalı  eğitimlerinin  tamamını okulda  yapan  öğrenciler,  öğretim  programlarıyla

kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, sektörü tanımalarını, iş hayatına  uyumlarını,  gerçek  üretim  ve  hizmet  ortamında  yetişmelerini  sağlamak  amacıyla  yarı  yıl  ve  yaz

tatillerinde staj çalışması yapar. Staj süresi toplam 40 iş günü olup bunun 15 gününe kadarı 10 uncu sınıfın

sonunda yapılabilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 126-127).

İş kazası ve meslek hastalığı hâli

MADDE 5– (1) Öğrencinin işletmede mesleki eğitim/stajı sırasında meydana gelebilecek iş kazaları ve

meslek hastalıklarından ve süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimde bulunulmasından işyeri işverenleri/işveren vekili sorumludur. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde

144, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 29/09/2016 tarihli ve 2016/21

sayılı Genelge).

Programlara uygunluk

MADDE 6– (1) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Yönetmeliği” hükümleri ve ilgili alan/dal çevçeve öğretim programlarına uygun olarak yürütülür.

İzin

MADDE 7– (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay

ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir (3308 SK. Madde 26, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 134 ).

 • Öğrenciler, teorik  eğitim  günlerinde  ücretli  izinli  sayılırlar  (Millî  Eğitim  Bakanlığı  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 123).
 • Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli

izin verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144 ).

 • Staj süresi toplam 40 iş günü olup izinli ve raporlu olunan sürelerin fiilen tamamlanması gerekir. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 127).

Ödenecek ücret

MADDE 8– (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve

kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden,

mesleki  eğitim  merkezi  öğrencilerine  (aday  çırak  ve  çırağa)  asgari  ücretin  yüzde  otuzundan  aşağı  ücret

ödenemez. Ücret, başlangıçta (………………………………………..) TL’dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır. (3308 Sayılı Kanun, Madde 25).

(1/a) İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece

yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret, başlangıçta (………………………………………..) TL’dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır (3308 Sayılı Kanun, Geçici madde 12). (3308 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi yürürlükte kaldığı sürece birinci fıkra yerine (1/a) fıkrası uygulanacaktır.)

(2) Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde asgari ücrette artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine yansıtılır.

Devamsızlık yapan öğrencinin ücretlerinden kesinti yapılması

MADDE 9– (1)   Öğrenci mesleki eğitim için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede mesleki

eğitimine ve teorik eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

(2) Ücret kesilerek yapılacak ödeme miktarı;

 1. 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerce;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %30) – (Net Asg.Ücr.x %30xDevamsızGünSayısı)

30

 1. 20’den az personel çalıştıran işletmelerce;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %15) – (Net Asg.Ücr.x %15 xDevamsızGünSayısı)

30

 1. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine (aday çırak, çırak) eğitim veren işletmelerce;

Ödenecek ücret = (Asg.ücret x %30) – (Asg.Ücr.x %30xDevamsızGünSayısı)

30

formülü uygulanarak bulunur.

(2/a) Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %30) – (NetAsg.Ücr.x %30xDevamsızGünSayısı)

30

formülü uygulanarak bulunur. (3308 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi yürürlükte kaldığı sürece ikinci fıkra yerine (2/a) fıkrası uygulanacaktır.)

Öğrencilerin sigortalılığı

SİGORTALILIK

MADDE 10– (1) Okul/kurum müdürlüğünce; bu sözleşmenin akdedilmesi ile öğrencinin işletmede

mesleki eğitime devam ettiği sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre sigortalanır, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Staj yapan öğrenciler ise iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalanır. (5510 Sayılı Kanun, madde 5).

SGK primlerinin ödenmesi

MADDE 11– (1) Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri,   4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu

maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari ücretin %50’si üzerinden hesap edilerek okul/kurum müdürlüğünce,   Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır (3308 Sayılı Kanun,

madde 25).

Sigortalılıkla ilgili belgelerin muhafazası

MADDE 12– (1) Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler okul/kurum müdürlüğünce muhafaza edilir.

ÖĞRENCİNİN DEVAM VE DİSİPLİN DURUMU

Eğitime devam edemeyen öğrenciler

MADDE 13- (1) Mesleki eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir

hastalıktan, yangın, deprem gibi doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşletmeye özürsüz devamsızlık

MADDE 14– (1) İşletme yetkilileri, özürsüz olarak aralıksız üç işgünü mesleki eğitimine gelmeyen

öğrenciyi en geç iki iş günü içinde okul/kurum müdürlüğüne elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirmek zorundadır (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144).

Disiplin

MADDE  15–  (1)  Öğrencinin  işletmede  disiplin  soruşturmasını  gerektirecek  davranışta  bulunması

halinde, bu durum işletme tarafından okul/kurum müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi okul/kurum müdürlüğü tarafından mevzuatına göre yürütülür. Sonuç işletmeye yazılı olarak bildirilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 165).

Beceri sınavı

MADDE 16– (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümlerine göre yıl sonu beceri sınavına alınır. Bu öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime konu olan ders/derslerden dönem puanının belirlenmesinde her dönemde temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden aldığı puanlar ile telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş, deney ve hizmetlerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınır. Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu puanı belirlenir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 53).

 • İşletmelerde mesleki eğitime konu olan ders/derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının en az 70 olması gerekir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 56).
 • Staj yapan öğrenciler, staj bitiminde beceri sınavı esaslarına göre staj bitirme sınavına alınır. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 133).

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İşletmelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 17– (1) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 144 üncü maddesine

göre, mesleki eğitim yaptıracak işletmelerin görev ve sorumlulukları:

 1. Mesleki eğitimin, ilgili meslek alan/dalları çerçeve öğretim programlarına uygun olarak işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılmasını sağlamak,
 2. Mesleki eğitim yapılacak alan/dalların her biri için, öğrencilerin mesleki eğitiminden sorumlu olmak üzere, ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş nitelikte usta öğreticiyi veya eğitim personelini eğitimde görevlendirmek,
 3. Usta öğretici ve eğitici personel bulunmaması durumunda, okul/kurum müdürlükleri ile işbirliği yaparak açılacak iş pedagojisi kursuna ilgili personelin katılımını sağlamak,

ç) Mesleki eğitim için gerekli olan temrin malzemelerini temin etmek,

 1. İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye, ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânları kapsayan eğitim sözleşmesini öğrenci veya yasal temsilcisi ve okul/kurum müdürü ile birlikte imzalamak,
 2. Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini iki iş günü içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak ilgili okul/kurum müdürlüğüne bildirmek,
 3. Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini dönem sonundan beş iş günü önce kapalı zarf içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne teslim etmek (zarf öğrenciye verilmez),
 4. Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya yıl sonu beceri sınavından önce ilgili okul/kurum müdürlüğüne teslim etmek,

ğ) Öğrencilere teorik eğitim, telâfi eğitimi ve okul/kurumda yapılacak sınavlar ile okulda yapılacak resmî tören ve sosyal faaliyetler için belirlenen günlerde ücretli izin vermek,

 1. Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin vermek,

ı) İşletmede mesleki eğitime devam eden öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami özürsüz devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili okul/kurum müdürlüğünün de görüşünü alarak ücretsiz mazeret izini vermek,

 1. İşletmede mesleki eğitim başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, okul/kurumdan mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirmek,
 2. Öğrencinin, işletmenin farklı bir şubesi/biriminde eğitim görmek üzere eğitim yerinin değişmesi hâlinde okul müdürlüğünü bilgilendirmek,
 3. Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması ve tedavileri için 6331 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemleri almak,
 4. Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu halde, işletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle öğretilemeyen konuların öğretimi için okul/kurum müdürü ile iş birliği yapmak,
 5. İşletmelerde mesleki eğitiminin çerçeve öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul/kurum ile işletme arasında eğitimde sürekli işbirliğini sağlamak, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarını izlemek ve rehberlikte bulunmak amacıyla okul müdürlüğünce görevlendirilen koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak,

Öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde, işletmede bulunduğu sürece kullanılmak üzere çalışandan farklı özellikte yaka kartı, iş kıyafeti ve benzeri tedbirleri almaktır..

Okul/kurumların görev ve sorumlulukları

MADDE 18– (1) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78 inci maddesine göre

okul/kurum müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Öğrenci veya yasal temsilcileri ile birlikte işletmelerle mesleki eğitim sözleşmesini imzalamak,
 2. Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili çerçeve öğretim programlarının ve öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesini sağlamak,
 3. İşletmelerdeki mesleki eğitimin eğitici personel/usta öğretici tarafından yapılmasını sağlamak,

ç) İşletmelerdeki mesleki eğitimin ilgili meslek alan/dalı çerçeve öğretim programlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 1. Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 2. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak,
 3. İşletmelerle işbirliği yaparak, öğrencilerin mesleki eğitiminden sorumlu usta öğretici veya eğitici personelin yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açmak, başarılı olanlara “Usta Öğretici” belgesi vermek, bununla ilgili kayıtları tutmak,
 4. İşletmelerde görevli usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitiminde, okul/kurumun personel ve diğer imkânlarıyla yardımcı olmak,

ğ) İşletmelerde yapılan mesleki eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileri ile işbirliği yaparak eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak,

 1. Okul müdürü  veya  koordinatör  müdür  yardımcısının  değişmesi  durumunda  ilgili   işletmeyi

bilgilendirmek,

ı) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapmaktır.

Öğrencilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 19– (1) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36, 124, 126 ve 147

nci maddelerine göre işletmede mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencinin görev ve sorumlulukları:

 1. İş yerinin şartlarına, kılık-kıyafet ve çalışma düzenine uymak,
 2. Üretim ve  hizmetle  ilgili  gizlilik  gerektiren  konular  ile  kişilere  ait  özel  bilgileri  başkalarıyla paylaşmamak,
 3. Sendikal etkinliklere katılmamak,

ç) Eğitime düzenli olarak devam etmek,

 1. Mesleki eğitim ile ilgili iş dosyası tutmak,
 2. Staja devam edenler için staj dosyası tutmak,
 3. e) İşletmede mesleki eğitim yaptığı günlerde devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanını özür gününü takip eden en geç beş iş günü içinde okul/kurum müdürlüğüne teslim etmektir.

DİĞER HUSUSLAR

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 20– (1) İşletmede mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrenciler hakkında; bu sözleşmede

yer almayan diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

İşverenin değişmesi

MADDE 21– (1) İşverenin değişmesi halinde, yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme

yenilenir.

Öğrencinin okul/kurumunun değişmesi

MADDE 22– (1) Öğrencinin aynı yerleşim yerinde okul/kurumunu değiştirmesi durumunda mesleki

eğitimine aynı iş yerinde devam eder. Bu durumda, okul/kurum müdürlüğünce sözleşmenin yenilenmesi sağlanır.

Öğrenciye sağlanacak haklar

MADDE 23– (1) İşletme tarafından öğrenci aşağıdaki sosyal haklardan yararlandırılacaktır.

 • Öğle yemeği
 • Ulaşım
 • Barınma

Diğer : …………………………………………………………………………………………………..

Sözleşmenin feshi MADDE 24– (1) Sözleşme;

 1. İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,
 2. İşyerindeki usta öğretici/eğitici personelin işten ayrılması ve işyerinde başka usta öğretici/eğitici personelin bulunmaması,
 3. İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/ üretimi sürdürememesi,

ç)   Öğrenciye  bakmakla   yükümlü  olanın   ikametini  değiştirmesi  nedeniyle  öğrencinin  ulaşımını sağlayamayacağına dair yazılı beyanı,

 1. Öğrencinin okul/kurum değiştirme veya örgün eğitim dışına çıkarma cezası alarak okul/kurumla ilişiğinin kesilmesi,
 2. Sağlık durumunun işletmedeki eğitimden olumsuz etkilenmesi,
 3. Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olması,
 4. İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması olması, ğ) Deprem, yangın ve sel gibi afetler,
 5. Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

hallerinde tek taraflı olarak feshedilir. Fesih durumu, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (3308 sayılı Kanun madde 22, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 133).

Yürürlük

MADDE  25–  (1)  …/…/……        tarihinde  yürürlüğe  girmek  üzere  taraflarca  imzalanan  bu  sözleşme

öğrencinin mesleki eğitimini/stajını tamamladığı tarihe kadar geçerlidir.

Saklanma süresi

MADDE 26– Sözleşme, okul/kurum müdürlüklerince öğrenci dosyasında süresiz saklanır.

Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin En Büyük Şirketleri 2020 başlıklı makalemizde dünyanın en büyük şirketleri, en çok kazandıran hisse ve en fazla büyüyen hisse hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler

14 Yorum

 1. yanlış bilgi veriyorsunuz !!! 2017 yılı içerisinde stajyer öğrenci maaş ödemesi maxımum 381,23 TL. kurum mutemetlerini ve kurumları zor durumda bırakıyorsunuz.sizler gibi yanlış tutar belirten sitelerden etkilenen veliler ve öğrenciler itirazda bulunarak gereksiz iş yükü yaratmaktadır.

 2. Merhaba ben 12. Sınıf hemşirelik mezunuyum bu yaz 36 gün ( 12 hazirandan 3 eylüle kadar) staj yaptım. Toplam ne kadar ücret almam gerekiyor?

 3. Staj yapsak bile ücret vermiyorlar bu kadar saçma bişey olamaz ben yazın 2 ayımı staj için çürüteyim ve karşılığında aldığım bir hiç yemin ediyorum ülkedeki her şeyden nefret ediyorum

 4. Anadolu Teknik Programı 11.sınif öğrencisiyim geçtiğimiz sene ve bu sene yaz aylarında toplam 40 iş günü staj yapıyorum herhangi bir ücret almıyorum nerelere şikayet etmem gerekiyor?

  1. Staj yaptığınız kurum özel bir işletme ise staj başlattığınız zaman bu durumu konuşmanız gereklidir. Aksi takdirde size sigorta yapılıyor ve çalıştığınız gözüküyorsa bütün yasal yollarla hakkınızı arayabilirsiniz.

  1. Çalıştığınız yer nasıl maaş ödemesi yapıyorsa ona göre bir kerede yada iki kerede alabilirsiniz. Bunu çalıştığınız yerde işvereninize sormanız gereklidir.

  2. Merhaba stajyer öğrenci lerinin istirahat raporları ndan dolayı maaşlarından kesinti yapabiliyormuyuz. Stajyerlere asgari ücrete yakın ödeme yapıyoruz Öğrenciler ise gelmemek için hasta olmadıkları halde rapor alıyorlar.bilgilendirirseniz sevinirim

   1. Her nekadar sigortasını siz yapmasanızda maaşında kesinti yapma hakkınız var. Bu durumu okula bildirmenizde gereklidir.

 5. Necati bey merhaba stajyer ler hasta olmadıkları halde ise gelmemek için rapor alıyorlar asgari ücrete yakın bir maaş ödüyoruz istirahatli oldukları günler maaştan kesinti yapılır mı? Birde hafta tatili iş kanunu hükümlerine göre haftada 1 bir gün degilmi

  1. Normal şartlarda stajyer olan kişi çalışma yerinin saatlerine uymak zorundadır. Stajın amacı işe uyum sağlamak, iş hayatına atılmaktır. Haftalık çalışma süresi 45 saatdir. Bunun üzeri fazla çalışmaya girer. Gün olarak çalışma saatlerine göre belirleyebilirsiniz. Yani iş yerinde cumartesi günüde çalışma yapılıyorsa, stajyer o günde gelmek zorundadır. Bu durum tabiki yaz stajları için geçerlidir. Öğrencinin eğitim öğretim zamanlarında 3 gün iş gözüken stajlarında bu durum satece 3 gün çalışması olmaktadır.

 6. Merhaba. Gerçekten açıklayıcı bilgiler olmuş. Teşekkür ederim. Atp öğrencisi yazın saniye de staj yapacak. Sanayi de cumartesi tam gün çalışıyor ise, haftalık kaç gün staj yapmış olacak? 5 is günü mü 6 is günü mü?
  Haftalık fiilen 6 gün çalışıyor. Ama iş günü pazartesi den cumaya olduğu için 5 gün mü sayılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı